Gelwir partneriaeth LEADER yn Grŵp Gweithredu Lleol (LAG). Cyfrifoldeb y LAG yw darparu cyfeiriad strategol a sicrhau bod y gweithgareddau yn cyd-fynd â Strategaeth Datblygu Lleol Gwynedd. Mae LAG Gwynedd yn cynnwys 18 o gynrychiolwyr o wahanol sectorau, gan gynnwys twristiaeth, ffermio, y trydydd sector, llywodraeth leol a sefydliadau addysg:

Enw Sefydliad
Mandy Williams-Davies Cyngor Gwynedd
Ifer Gwyn Parc Cenedlaethol Eryri / Snowdonia National Park
Aled Jones-Griffith Grwp Llandrillo Menai
Anwen Jones Is-grŵp Twristiaeth PEG Tourism sub-group
Menna Jones Antur Waunfawr
Ian Nellist FSB
Dr Einir Young Prifysgol Bangor
Delyth Vaughan Mantell Gwynedd
Owen Gwilym Thomas Un Llais Cymru
Gwion Llwyd Dioni Self Catering Ltd
Sian Tomos Gisda
Ceri Cunnington Antur Stiniog Cyf
David Ingham D.I.Y. Industries Ltd / David Ingham
Llywelyn Rhys Fflam Ltd
Craig ap Iago Dyffryn Nantlle 2020
Robert Lowe Plas Heli Cyf
Gwenan Williams Bwyty Lleu
Arwel Jones Partneriaeth Llŷn
Alun Wyn Evans Cyd gynrychiolydd NFU a UAC