Mae AGW yn chwilota am atebion newydd i heriadau sy’n gwynebu economi Gwynedd. Bwriedir wneud hyn drwy beilota dulliau newydd ac arloesol. Fydd rhai yn gweithio a’i ailadrodd, tra bydd eraill yn methu ac byddwn yn ceisio dysgu oddi wrth y broses.

Mae AGW gydag adnoddau dynol a chyllidol i gefnogi cynlluniau peilot ac rydym yn edrych i gydweithio gyda chymunedau o ddiddordeb i’w gweithredu. Dylai’r rhain gael eu gweld fel “prawf o gysyniad” a ni fydd cefnogaeth yn cael ei roi i weithgaredd sy’n bodoli eisoes.

Mi fydd AGW’n ymgysylltu’n eang er mwyn adnabod camau gweithredu addas. Bydd grwpiau ac unigolion hefyd yn cael eu hannog i gynnig prosiectau, ond mi fydd AGW yn eu haddasu er mwyn sicrhau eu bod yn cwrdd â’n hamcanion ehangach. Ar rai adegau mi fydd AGW yn datblygu ei phrosiectau ei hun er mwyn animeiddio sector, neu er mwyn clymu nifer o gamau gweithredu sy’n berthnasol i her unigol.

Ni ddylai AGW gael ei weld fel ffynhonnell i gyllido prosiectau ac mi fydd y broses yn gwahaniaethu’n fawr o broses grantiau traddodiadol. Mae gennym ddiddordeb mewn syniadau newydd sydd â’r potensial i fod o fudd Gwynedd, yn hytrach na gweithgareddau sy’n ymateb i anghenion busnes neu sefydliad unigol.

Mi fydd AGW yn ceisio archwilio atebion i’r 10 o heriau a restrir isod. Mae dadansoddiad mwy manwl o’r amcanion strategol hefyd ar gael.

Heriau

  1. Sut y gallwn sicrhau mwy o werth economaidd i’r Llwybr Arfordirol ac ardaloedd Ucheldir?
  2. Pa gyfleoedd sydd i ddatblygu’r farchnad dwristiaeth allan o dymor?
  3. Sut y gallwn ychwanegu gwerth at ein adnoddau diwylliant unigryw, treftadaeth ac ieithyddol?
  4. Sut gallwn ni annog entrepreneuriaeth ymhlith pobl ifanc a chryfhau cysylltiadau gyda busnesau lleol?
  5. Beth yw’r cyfleoedd i fusnesau gwledig gydweithio i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd?
  6. A ellir ddatblygu modelau cymunedol i ddarparu gwasanaethau anstatudol a mentrau cludiant gwledig?
  7. Sut allwn ddatblygu gwell dealltwriaeth o’r agenda carbon a grymuso cymunedau i weithredu mentrau cyflenwad a galw ynni?
  8. Sut gallwn ni fanteisio fwy ar yr adnoddau biomas a hydro at ddibenion cynhyrchu ynni?
  9. Sut allwn ni fynd i’r afael â’r her o ‘ardaloedd digyswllt’ ac allgáu digidol?
  10. Sut gallwn gefnogi fabwysiadu digidol pellach mewn sectorau sy’n draddodiadol yn amharod i ymgysylltu?

Pwy yw AGW?

Caiff AGW ei weithredu gan Menter Môn ac yn cael ei reoli gan Grŵp Gweithredu Lleol Gwynedd. Menter trydydd sector yw Menter Môn sy’n gweithredu o fewn Ynys Môn a Gwynedd ar sail di-elw. Mae Grŵp Gweithredu Lleol Gwynedd (LAG) wedi’i wneud o 18 o unigolion o’r sectorau cyhoeddus, preifat a chymunedol. Cafodd y LAG eu recriwtio gan ddefnyddio proses dethol agored ac yn berchen ar amrywiad eang o sgiliau sy’n adlewyrchu amcanion AGW. Noder fanylion yr aelodaeth isod.

Sut caiff AGW ei hariannu?

Cyllidwyd Arloesi Gwynedd Wledig drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Yn ogystal â’r cyllid yma, mae AGW hefyd wedi’i ariannu gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear a Chyngor Gwynedd. Mae LEADER yn raglen chwe mlynedd sy’n weithredol rhwng 2015 – 2021.

Sut i gymryd rhan?

Mi fydd AGW yn ceisio sefydlu deialog â chymunedau o ddiddordeb, rhanddeiliaid ac unigolion er mwyn datblygu syniadau newydd a phrosiectau peilot. Mae croeso i unigolion a grwpiau gysylltu gyda AGW i drafod gweithgareddau prosiect posib. Fodd bynnag, rhaid pwysleisio nad yw hyn yn gronfa grant ac nid oes proses ymgeisio traddodiadol. Bydd y rhan fwyaf o’r prosiectau wedi’i ariannu 100% gan AGW ac mi fydd 100% o’r eiddo deallusol yn aros gydag AGW.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni.