Galwad agored i Ysgolion Cynradd yng Ngwynedd

 • A ydych gyda diddordeb mewn ynni adnewyddadwy?
 • Oes diddordeb cymryd rhan mewn cynllun ynni hydro?
 • Oes nant neu afon yn rhedeg gerllaw i adeilad yr ysgol?

Os ydych wedi ymateb yn gadarnhaol i’r cwestiynau uchod, byddem yn hoff iawn o glywed gennych.

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am ysgolion cynradd  yng Ngwynedd sydd wedi eu lleoli ger nentydd neu afonydd, sydd â diddordeb bod yn rhan o gynllun peilot. Bydd y prosiect yn ymchwilio i ddichonoldeb gosod system ‘pico-hydro’ (hydro bychain iawn) i gynhyrchu trydan ar gyfer yr ysgol.  Prif nod y prosiect yw dangos y gall cymunedau gymryd mantais o adnoddau naturiol i gynhyrchu ynni adnewyddadwy er mwyn ei ddefnyddio ar safle gan leihau costau ynni a lliniaru yn erbyn newid hinsawdd.

Bydd gofyn i ysgol gymwys i-

 • Cyd-weithio gydag Arloesi Gwynedd Wledig dros gyfnod y prosiect peilot
 • Ystyried ei defnydd o ynni gyda’r bwriad o wella effeithlonrwydd goleuadau a chynyddu’r defnydd o drydan at ddibenion gwresogi
 • Monitro’r system pico hydro ac unrhyw arbedion costau a wneir
 • Rhannu datblygiad a’r gwersi o’r prosiect gyda disgyblion ac ysgolion eraill

Mi fydd Arloesi Gwynedd Wledig yn ……

 • Archwilio i ddefnydd ynni
 • Cytuno gyda thirfeddianwyr ar y lleoliad gorau i osod cydrannau system pico-hydro
 • Apwyntio ymgynghorwyr fydd yn paratoi astudiaeth ddichonoldeb manwl
 • Paratoi cyn-gais gyda Chyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer echdynnu dŵr
 • Rhannu’r gwersi a ddysgwyd mewn digwyddiad ar ddiwedd y prosiect
 • Rheoli’r prosiect

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Llywelyn Rhys ar-

Llywelyn@mentermon.com / (01766) 514057

Dyddiad Cau: 10fed Mawrth 2017.

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn cael ei reoli gan Grŵp Arloesi (LAG) a’i gyflenwi  gan Fenter Môn o’r swyddfa ym Mhorthmadog.

Astudiaethau Dichonoldeb wedi cwbwlhau Mawrth 2018:

Adroddiad Hydro Bach – Cymraeg

Adroddiad Ysgol Llanymstundwy

Adroddiad Ysgol Bontnewydd

Adroddiad Ysgol Rhostryfan